Uncategorized


무인점포서 도둑으로 몰리고 얼굴공개된 여중생 ㄷㄷㄷ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

합의금 벌려다 합의금 주게 생겼네 ㄷㄷㄷ

확인 좀 하고 박제시키지

여중생은 금융치료 받고 힘내길